logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

 

 

 

 

 imię

Urszula

 

nazwisko

Aleksander-Kwaterczak

 

tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. AGH

piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH

profesor uczelni,

członek Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 

adres e-mail

aleksa@agh.edu.pl; aleksa@geol.agh.edu.pl

 

numer pokoju

A-0, p. 211

 

numer telefonu

12-617-53-35

 

prowadzone wykłady

Plan gospodarki odpadami, Instrumentalne metody analityczne, Metodyka pobierania próbek środowiskowych, Bioindykatory zanieczyszczeń środowiska, Zagrożenia i ochrona środowiska wodnego.

 

prowadzone ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, zajęcia warsztatowe

Plan gospodarki odpadami, Instrumentalne metody analityczne, Metodyka pobierania próbek środowiskowych, Bioindykatory zanieczyszczeń środowiska, Zagrożenia i ochrona środowiska wodnego, Zajęcia terenowe z ochrony środowiska.

 

dyscyplina, specjalność naukowa

Nauki o Ziemi i środowisku, Ochrona środowiska

 

opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowych

-        Procesy hydrochemiczne i geochemiczne zachodzące w systemach rzecznych.

-        Długookresowa migracja metali śladowych w dolinach rzecznych.

-        Stan jakości osadów wodnych i zawiesiny wodnej z uwzględnieniem stanu ekologicznego cieku/zbiornika wodnego.

-        Chemiczne formy występowania metali w osadach wodnych i glebach.

-        Rola wód gruntowych w transferze zanieczyszczeń z koryta rzecznego.

-        Akumulacja zanieczyszczeń nieorganicznych i mikroplastików w osadach dennych i zawiesinie wodnej.

-        Stan jakości gleb na obszarze eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych.

najważniejsze osiągnięcia naukowe

Wskaźniki bibliometryczne (wg Web of Science):

-        Liczba publikacji – 18,

-        Liczba cytowań – 287,

-        Indeks Hirscha – 8.

 

Staże, wyjazdy badawcze i szkoleniowe:

-        Workshop: Climate change and human activity recorded in lake and fluvial environment, 18-21 VI 2009, Stary Folwarkjednostka kierująca: AGH, wyjazd szkoleniowy.

-         Międzynarodowy Projekt naukowo-badawczy POLONIUM, 2006-2007, prace badawcze we współpracy z Laboratoire HydrASA UMR 6532 CNRS, Equipe ETM, Université de Limoges i Uniwersytetem Wrocławskim, jednostka kierująca: AGH.

-        Międzynarodowy Projekt Odra (IOP), 1997-2000, udział w kompleksowym opróbowaniu rzeki Odry, wykonywanie prac badawczych w porozumieniu z Uniwersytetem w Hamburgu, jednostka kierująca: AGH Kraków.

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

-        Nagrody Rektora AGH (2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2019),

-        Stypendium Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2011)

Inne:

-        Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Geology, Geophysics & Environment (od 2020),

-        Managing Editor czasopisma Geology, Geophysics & Environment (2010-2020),

-        członkostwo w międzynarodowej organizacji naukowej - The International Society of Trace Element Biogeochemistry ISTEB (od 2011),

-        Udział w sześciu komisjach habilitacyjnych i jednej doktorskiej,

-        Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji – Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku (2017 i 2015),

-        Udział w komitecie organizacyjnym Konferencji „Nawarstwienia Historyczne Miast Europy Środkowej” (o charakterze międzynarodowym, 2012),

-        Udział w komitecie organizacyjnym Konferencji „Nawarstwienia Historyczne Miast” (2008),

-        Udział w komitecie organizacyjnym Konferencji „Nawarstwienia Historyczne Krakowa” (2007).

 

udział w grantach, projektach naukowych

-        POLONIUM - Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy;

-        Międzynarodowy Projekt Odra (International Odra Project - IOP);

-        Projekty w ramach Fundacji Kościuszkowskiej;

-        Projekty badawcze NCN:

1.      Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczonych. Opus - okres realizacji: 2013-2015 (główny wykonawca).

2.      Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych.  Opus (N N305 232735) - okres realizacji: 2008-2011 (główny wykonawca).

-        Projekty badawcze finansowane przez MNiSW:

1.      Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich na przykładzie doliny Małej Panwi. Umowa nr 6 P04G 081 18 - okres realizacji: 2000-2003 (wykonawca).

2.      Badania i ocena zmian składu jakościowego osadów dennych z systemów kanalizacyjnych, jako wskaźnika zanieczyszczenia środowiska i warunków eksploatacji, sieci zbiorowego odprowadzania ścieków Krakowskiego Zespołu Miejskiego. Umowa nr 5 T12B 030 25 - okres realizacji: 2003-2006 (wykonawca).

3.      Transfer metali ciężkich pomiędzy uregulowanym i nieczynnym korytem rzeki Przemszy. Badania własne, umowa AGH nr 10.10.140.894 - 0kres realizacji: 2010-2012 (kierownik i wykonawca).

4.      Zmienność zawartości metali ciężkich w rdzeniach osadów dennych Plosa Północnego (jezioro Wigry). Badania własne, umowa AGH nr 10.10.140.589 - okres realizacji: 2007-2009 (kierownik i główny wykonawca).

5.      Badania metali ciężkich w systemach wód powierzchniowych oraz w odpadach przemysłowych. Badania własne, umowa AGH nr 10.10.140.948; Okres realizacji: 2007 (kierownik zadania i wykonawca).

6.      Porównanie zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na obszarach sąsiadujących ze składowiskami odpadów przemysłowych. umowa AGH nr 10.10.140.450; Okres realizacji: 2006 (kierownik zadania i wykonawca).

7.      Badanie metali w zanieczyszczonych osadach wodnych. Badania własne, umowa AGH nr 10.10.140.043; Okres realizacji: 2002-2005 (kierownik zadania i wykonawca).

8.      Badania metali ciężkich w systemach wód powierzchniowych oraz w odpadach przemysłowych. Badania własne, umowa AGH nr 10.10.140.806; Okres realizacji: 2001 (kierownik zadania i wykonawca).

9.      Historyczna i współczesna transformacja punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń. Badania statutowe, umowa AGH nr 11.11.140.199; Okres realizacji: 2012-2016 (wykonawca).

10.  Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe Orogenów Alpejskich i sąsiednich platform. Badania statutowe, umowa AGH nr 11.11.140.447; Okres realizacji: 2007-2010 (wykonawca).

11.  Zanieczyszczenia w środowisku, ich migracja i techniki ograniczenia mobilności. Badania statutowe, umowa AGH nr 11.11.140.456 Okres realizacji: 2006 (kierownik zadania i wykonawca).

12.  Wpływ antropopresji na szatę roślinną i gleby w TPN na przykładzie Doliny Bystrej. Badania wykonywane w ramach współpracy naukowej z Tatrzańskim Parkiem Narodowym Okres realizacji: 2008-2009 (kierownik).

 

ważniejsze publikacje

-        U. Aleksander-Kwaterczak, A. Kostka, A. Leśniak; Multiparameter assessment of select metal distribution in lacustrine sediments. Journal of Soils and Sediments; ISSN 1439-0108. — 2021 vol. 21 iss. 1, s. 512–529.

-        D. Ciszewski, U. Aleksander-Kwaterczak; Metal mobility in a mine-affected floodplain. Minerals; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 9 art. no. 814, s. 1–20.

-        U. Aleksander-Kwaterczak, D. Plenzler; Contamination of small urban watercourses on the example of a stream in Krakow (Poland).  Environmental Earth Sciences; ISSN 1866-6280. — 2019 vol. 78 iss. 16 art. no. 530, s. 1–13.

-        M. Połeć, U. Aleksander-Kwaterczak, K. Wątor, E. Kmiecik; The occurrence of microplastics in freshwater systems – preliminary results from Krakow (Poland). Geology, Geophysics & Environment; ISSN 2299-8004. 2018 vol. 44 no. 4, s. 391–400.

-        U. Aleksander-Kwaterczak, E. Helios-Rybicka; Contaminated sediments as a potential source of Zn, Pb, and Cd for a river system in the historical metalliferous ore mining and smelting industry area of South Poland. Journal of Soils and Sediments; ISSN 1439-0108. — 2009 vol. 9 no. 1, s. 13–22.

-        E. Helios Rybicka, E. Adamiec, U. Aleksander-Kwaterczak; Distribution of trace metals in the Odra River system: Water-suspended matter-sediments. Limnologica (Jena); ISSN 0075-9511. — 2005 vol. 35 iss. 3, s. 185–198.

 

Link do pozostałych publikacji:

-        https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=04216&idform=1&afi=1&fodR=0&fdoR=2006&fagTP=0

-        https:// orcid.org/0000-0002-2932-3589

-        https://www.researchgate.net/profile/Urszula-Aleksander-Kwaterczak

 

 

baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności